Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Location: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2778-17 Subject: =?utf-8?Q?=D0=9F=D1=80=D0=BE=20=D0=BA=D1=83=D0=BB=D1=8C=D1=82=D1=83=D1=80=D1=83|=20=D0=B2i=D0=B4=2014.12.2010=20=E2=84=96=202778-VI?= MIME-Version: 1.0 ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=main.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1251; name=main.htm Content-ID: Content-Location: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2778-17 Content-Transfer-Encoding: 8bit Про культуру| вiд 14.12.2010 № 2778-VI
Верховна Рада України Верховна Рада України;  Закон  вiд 14.12.2010  № 2778-VI Законодавство України
Документ 2778-17, редакцiя вiд 14.12.2010, чинний
Картка Проект Пов'язанi документи Новий формат (тестується автоматичний алгоритм) Структура   Пошук Текст для друку
Сторiнки:  [ 1 ]

                             Герб України                              З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про культуру

Цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері
культури, регулює суспільні відносини, пов'язані із створенням,
використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та
культурних цінностей, і спрямований на забезпечення доступу до
них.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
1) базова мережа закладів культури - комплекс підприємств,
установ, організацій і закладів культури державної та комунальної
форми власності, діяльність яких спрямована на створення умов для
забезпечення розвитку творчості людини, збирання, збереження,
використання і поширення інформації про матеріальні та духовні
культурні цінності, наукові розробки, а також на забезпечення
цілісності культурного простору України, доступності національного
культурного надбання, дотримання прав громадян у сфері культури;
2) вітчизняний (національний) культурний продукт - культурні
блага і культурні цінності, створені (надані) вітчизняним
виробником;
3) грант - фінансові ресурси, що надаються на безповоротній
основі суб'єкту, який провадить діяльність у сфері культури, для
реалізації культурно-мистецького проекту;
4) діяльність у сфері культури (культурна діяльність) -
творча, господарська, наукова, бібліотечна, інформаційна, музейна,
освітня, культурно-дозвіллєва та розважальна діяльність,
спрямована на створення, тиражування, розповсюдження,
демонстрування, популяризацію, збереження і використання
культурних благ та культурних цінностей для задоволення культурних
потреб громадян;
5) заклад культури - юридична особа, основною діяльністю якої
є діяльність у сфері культури, або структурний підрозділ юридичної
особи, функції якого полягають у провадженні діяльності у сфері
культури;
6) культура - сукупність матеріального і духовного надбання
певної людської спільноти (етносу, нації), нагромадженого,
закріпленого і збагаченого протягом тривалого періоду, що
передається від покоління до покоління, включає всі види
мистецтва, культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту
та відображає рівень розвитку цієї спільноти;
7) культурний простір України - сфера, в якій відповідно до
законодавства провадиться культурна діяльність та задовольняються
культурні, інформаційні та дозвіллєві потреби громадян, що
охоплює, зокрема, радіо і телебачення, періодичні друковані
видання та книговидавничу продукцію, ринок культурних благ, а
також культурно-мистецьке середовище;
8) культурні блага - товари та послуги, що виробляються в
процесі провадження діяльності у сфері культури для задоволення
культурних потреб громадян (книги, художні альбоми, аудіовізуальні
твори та їх демонстрування, аудіопродукція (музичні звукозаписи),
твори та документи на новітніх носіях інформації, вироби художніх
промислів, театральні та циркові вистави, концерти,
культурно-освітні послуги тощо);
9) культурно-мистецька громадськість - митці та працівники
закладів культури, інші працівники, об'єднані в професійні творчі
спілки, національно-культурні товариства;
10) культурно-мистецька освіта - спеціальна освіта у сфері
культури і мистецтва;
11) культурно-мистецький проект - форма культурної діяльності
з визначеними метою і строком реалізації (досягнення мети), а
також цільовим фінансуванням згідно з кошторисом (бюджетом);
12) мистецтво - творча художня діяльність у сферах:
літератури, архітектури, скульптури, живопису, графіки,
декоративно-вжиткового мистецтва, музики, танцю, театру, кіно та
інші види діяльності людини, що відображають дійсність у художніх
образах;
13) мистецьке аматорство - непрофесійна творча діяльність
окремих осіб або колективів, що не є для них основним заняттям і
не має на меті отримання доходів;
14) національне культурне надбання - сукупність унікальних
культурних цінностей, об'єктів культурної спадщини, що мають
виняткове історичне значення для формування культурного простору
України;
15) національно-культурна державна цільова програма -
програма, спрямована на створення сприятливих умов
національно-культурного розвитку, збереження
національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та
духовних потреб людини, та цільова регіональна програма у сфері
культури, що передбачають вирішення питань, пов'язаних з
діяльністю та розвитком базової мережі закладів культури всіх
рівнів або відповідного рівня, а також реалізацію
культурно-мистецьких проектів і здійснення державними та
недержавними закладами культури заходів, що фінансуються з
державного та/або місцевих бюджетів;
16) нематеріальна культурна спадщина - звичаї, форми показу
та вираження, знання, навички, що передаються від покоління до
покоління, постійно відтворюються спільнотами та групами під
впливом їхнього досвіду, оточення, взаємодії з природою, історії
та формують у них почуття самобутності та наступності, сприяючи
таким чином повазі до культурного розмаїття і творчості людини;
17) об'єкти культурного призначення - цілісні майнові
комплекси клубних закладів (клубів, будинків культури, палаців
культури тощо), парків культури та відпочинку, бібліотек, музеїв,
архівів історико-культурних заповідників, театрально-видовищних
закладів (театрів, філармоній, концертних організацій, музичних
колективів, ансамблів тощо), кінотеатрів, інших закладів культури;
пам'ятки культурної спадщини, предмети колекцій, зібрання, фонди,
будівлі, споруди культурного призначення та інші культурні
цінності;
18) працівник культури (працівник у сфері культури) -
професійний творчий працівник або працівник закладу культури чи
інша фізична особа, яка провадить діяльність у сфері культури;
19) професійний творчий працівник - особа, яка провадить
творчу діяльність на професійній основі, результатом якої є
створення або інтерпретація творів у сфері культури та мистецтва,
публічно представляє такі твори на виставках, шляхом публікації,
сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або є
членом творчої спілки, та/або має державні нагороди за діяльність
у сфері культури та мистецтва;
20) суб'єкти діяльності у сфері культури - фізичні та
юридичні особи, що провадять культурну діяльність або реалізують
владні повноваження у сфері культури;
21) творча діяльність - індивідуальна чи колективна
творчість, результатом якої є створення або інтерпретація творів,
що мають культурну цінність.
Термін "культурні цінності" застосовується у значенні,
визначеному Законом України "Про вивезення, ввезення та повернення
культурних цінностей" ( 1068-14 ).
Стаття 2. Законодавство України про культуру
1. Законодавство України про культуру складається з
Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону та інших законів,
що регламентують діяльність у сфері культури, міжнародних
договорів з питань культури, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів.
2. Законодавство України про культуру регулює:
1) діяльність у сфері:
художньої літератури, кінематографії, театрального,
музичного, хореографічного, пластичного, образотворчого та
декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури, фотомистецтва,
дизайну;
нематеріальної культурної спадщини, в тому числі народної
культури (фольклор, традиції, звичаї і обряди, діалекти і говірки,
народні художні промисли та ремесла, історична топоніміка тощо);
охорони національного культурного надбання, в тому числі
культурної спадщини;
музейної справи, колекціонування;
архівної справи;
бібліотечної справи;
книговидання, створення видавничої продукції, її
розповсюдження і використання;
створення і розповсюдження фонограмної та аудіовізуальної
продукції;
художньо-естетичної освіти, спеціальної культурно-мистецької
освіти, позашкільної освіти сфери культури, педагогічної
діяльності у закладах освіти сфери культури;
наукових досліджень у сфері культури;
міжнародних культурних зв'язків, а також переміщення
культурних цінностей через державний кордон;
виробництва матеріалів та обладнання, необхідних для
збереження, створення і використання культурних цінностей та
культурної спадщини;
2) іншу діяльність, основною метою якої є створення,
збереження, розповсюдження і використання культурних цінностей,
культурної спадщини та культурних благ.
3. Законодавство України про культуру має на меті:
забезпечення реалізації і захист конституційних прав громадян
України у сфері культури - створення правових гарантій для
вільного провадження культурної діяльності, свободи творчості,
доступу до культурних цінностей, культурної спадщини та інформації
про них;
збереження і примноження національного культурного надбання;
врегулювання відносин суб'єктів діяльності у сфері культури
щодо інтелектуальної власності у сфері культури, забезпечення
реалізації та захист авторського права і суміжних прав;
визначення пріоритетів державної політики у сфері культури,
форм, підстав, умов та порядку надання державної підтримки
культури, гарантій невтручання держави у творчі процеси, механізму
впливу громадськості на формування і реалізацію державної політики
у сфері культури.
4. Відносини у сфері культури, що стосуються охорони та
використання об'єктів інтелектуальної власності, врегульовуються
законодавством про інтелектуальну власність з урахуванням положень
цього Закону.
Стаття 3. Основні засади державної політики у сфері культури
1. Основними засадами державної політики у сфері культури є:
визнання культури одним з основних факторів самобутності
Українського народу - громадян України всіх національностей
(далі - Український народ);
сприяння створенню єдиного культурного простору України,
збереженню цілісності культури;
захист і збереження культурної спадщини як основи
національної культури, турбота про розвиток культури;
сприяння утвердженню гуманістичних ідей, високих моральних
засад у суспільному житті;
забезпечення свободи творчості, захист прав інтелектуальної
власності, авторського права і суміжних прав;
гарантування прав громадян у сфері культури;
створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення
культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності
освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення
культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури
незалежно від форми власності, залучення до сфери культури
інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва,
інших не заборонених законодавством джерел;
сприяння діяльності професійних творчих спілок та громадських
організацій у сфері культури, активному функціонуванню державної
мови в культурному просторі України, доступу громадян до
культурних благ;
визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом
розвитку культури;
забезпечення діяльності базової мережі закладів культури,
закладів освіти сфери культури;
підтримка діяльності у сфері культури, пов'язаної з
виготовленням і розповсюдженням електронних та друкованих засобів
масової інформації, аудіо- та аудіовізуальної продукції,
розробленням комп'ютерних технологій та підвищенням їх потенціалу
для розширення доступу та залучення громадськості до діяльності у
сфері культури тощо;
пропагування української національної культури у всій її
різноманітності за кордоном та світового культурного надбання в
Україні;
підтримка вітчизняного виробника у сфері культури;
забезпечення розвитку міжнародного культурного
співробітництва;
створення страхового фонду документації про культурні
цінності та документів на об'єкти культурної спадщини.
Стаття 4. Пріоритети державної політики у сфері культури
1. Пріоритети державної політики у сфері культури
визначаються:
державними програмами економічного і соціального розвитку
України та програмами діяльності Кабінету Міністрів України, в
яких обов'язково враховуються аспекти розвитку культури;
державними цільовими програмами у сфері культури, що
розробляються і затверджуються згідно із законодавством.
2. Держава у пріоритетному порядку створює умови для:
розвитку культури української нації, корінних народів та
національних меншин України;
збереження, відтворення та охорони історичного середовища;
естетичного виховання громадян, передусім дітей та юнацтва;
розширення культурної інфраструктури села.
Стаття 5. Мова у сфері культури
1. Застосування мов у сфері культури гарантується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та визначається законами
України про мови.
2. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування
державної мови у сфері культури, гарантує вільне використання мов
усіх національних меншин України.
Розділ II. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ
Стаття 6. Права громадян у сфері культури
1. Громадяни мають право на:
свободу творчості;
вільний вибір виду діяльності у сфері культури, засобів і
сфер застосування творчих здібностей, самостійне розпорядження
своїм твором;
провадження творчої діяльності самостійно або з використанням
будь-яких форм посередництва;
створення закладів культури недержавної форми власності
різних напрямів діяльності та організаційно-правових форм;
об'єднання у творчі спілки, національно-культурні товариства,
центри, фонди, асоціації, інші громадські організації у сфері
культури;
збереження, розвиток, пропагування культурної, мовної
самобутності, традицій, звичаїв та обрядів;
захист прав інтелектуальної власності, зокрема авторського
права і суміжних прав;
доступ до культурних цінностей, культурної спадщини і
культурних благ;
здобуття культурно-мистецької освіти;
інші права, встановлені законодавством.
Стаття 7. Свобода творчості
1. Держава гарантує свободу творчості, вільний вибір
діяльності у сфері культури.
Право людини провадити творчу діяльність може реалізовуватися
і на професійній, і на аматорській основі.
Держава сприяє творчій діяльності митців і творчих спілок.
2. Втручання у творчий процес і здійснення цензури у творчій
діяльності не допускаються.
Стаття 8. Право на доступ до культурних цінностей та
культурних благ
1. Громадяни мають право на доступ до культурних цінностей та
культурних благ.
Право на доступ до культурних цінностей реалізується шляхом
утримання або надання закладам культури державної підтримки з
державного та місцевих бюджетів для забезпечення їх функціонування
та доступності їх послуг для різних категорій населення.
2. Діти дошкільного віку, учні, студенти, пенсіонери,
інваліди мають право на відвідування державних та комунальних
закладів культури, позашкільних закладів освіти галузі культури на
пільгових умовах, передбачених законодавством.
3. Громадяни мають право на доступ до культурних цінностей
шляхом:
користування документами Національного архівного фонду
України або їх копіями;
ознайомлення з музейними колекціями, що належать до державної
частини Музейного фонду України;
користування фондами бібліотек, що належать до Державного
бібліотечного фонду України.
4. Порядок доступу до Національного архівного фонду України,
Музейного фонду України, Державного бібліотечного фонду України,
фільмофонду визначається законодавством.
Стаття 9. Право на утворення закладів культури
1. Юридичні та фізичні особи мають право створювати заклади
культури з метою провадження діяльності у сфері культури
самостійно або з використанням будь-яких форм посередництва у цій
сфері у визначеному законодавством порядку.
2. Заклади культури можуть створюватися:
центральними органами виконавчої влади;
органами влади Автономної Республіки Крим;
місцевими органами виконавчої влади;
органами місцевого самоврядування;
творчими спілками, громадськими організаціями, іншими
об'єднаннями громадян;
юридичними та фізичними особами, у тому числі іноземними.
3. В Україні гарантується можливість утворення різних за
формою власності та видами діяльності у сфері культури закладів
культури - театрів, концертних організацій, філармоній, культурних
центрів, продюсерських агентств, професійних мистецьких
колективів, кіностудій, кіно-, відеопрокатних закладів,
видавництв, музеїв, архівів, заповідників, художніх галерей
(виставок), бібліотек, клубних закладів, навчальних закладів
культури і мистецтва, початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) та студій,
кінотеатрів, цирків, парків культури та відпочинку, архітектурних,
дизайнерських, рекламних, реставраційних центрів і майстерень
тощо.
4. Законодавчими актами можуть визначатися особливості
утворення окремих закладів культури.
Стаття 10. Права громадян України всіх національностей у
сфері культури
1. Держава створює умови для культурного розвитку громадян
України всіх національностей, сприяє залученню їх до спільного
процесу створення культурних цінностей.
2. Громадяни України будь-якої національності мають право
зберігати, розвивати і пропагувати свою культуру, мову, традиції,
звичаї та обряди, утворювати національно-культурні товариства,
центри, заклади культури та провадити будь-яку іншу діяльність у
сфері культури, що не суперечить законодавству.
Стаття 11. Обов'язки у сфері культури
1. Фізичні та юридичні особи зобов'язані:
дотримуватися вимог законодавства щодо провадження діяльності
у сфері культури;
дбати про збереження народних традицій і примноження
національного культурного надбання, сприяти охороні культурної
спадщини;
поважати культуру, мову, традиції, звичаї та обряди
Українського народу;
піклуватися про естетичне виховання і культурний розвиток
дітей, прилучення їх до цінностей вітчизняної та світової
культури.
Розділ III. ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ
Стаття 12. Види і суб'єкти діяльності у сфері культури
1. До основних видів діяльності у сфері культури належать:
створення, виконання, тиражування, розповсюдження,
демонстрування (публічний показ і публічне сповіщення) та
популяризація творів літератури і мистецтва;
створення, збереження, охорона, використання та популяризація
національного культурного надбання;
проведення наукових досліджень у сфері культури, літературна
і художня критика, кінокритика;
організація відпочинку і дозвілля громадян.
2. Суб'єктами діяльності у сфері культури є:
держава в особі уповноважених органів виконавчої влади;
територіальні громади в особі органів місцевого
самоврядування;
професійні творчі працівники;
наукові працівники, зокрема, музейних, бібліотечних закладів,
історико-культурних заповідників, архівних установ;
педагогічні працівники закладів освіти сфери культури;
митці, які працюють на засадах мистецького аматорства;
працівники культури;
заклади культури, а також підприємства, установи та
організації всіх форм власності, статути (положення) яких
передбачають провадження діяльності у сфері культури;
окремі громадяни, об'єднання громадян, які провадять
діяльність у сфері культури.
Стаття 13. Сприяння створенню єдиного культурного
простору України, збереженню цілісності культури
1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
під час підготовки пропозицій щодо формування та здійснення
державної політики у сфері культури повинні враховувати
необхідність створення єдиного культурного простору України та
збереження цілісності культури.
2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади у сфері охорони культурної спадщини та інші центральні і
місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в
межах своїх повноважень вживають заходів для забезпечення охорони
об'єктів культурної спадщини на території України.
3. Спеціально уповноважений державний орган контролю за
вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей, інші
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах
своїх повноважень здійснюють цілеспрямовану політику щодо
повернення незаконно вивезених з території України культурних
цінностей та забезпечення охорони культурних цінностей і об'єктів
культурної спадщини, які є власністю України і перебувають на
території інших країн.
Стаття 14. Підтримка вітчизняних виробників у сфері культури
1. Підтримка вітчизняних виробників у сфері культури
здійснюється відповідно до законодавства шляхом:
створення сприятливого режиму оподаткування та надання
державою фінансової підтримки для виробництва і розповсюдження
книг, фільмів та інших видів культурного продукту українською
мовою в Україні та за кордоном;
встановлення квот демонстрування та розповсюдження
вітчизняного україномовного культурного продукту на телебаченні,
радіо, у кіно- та відеомережі.
Стаття 15. Розповсюдження та популяризація творів літератури
і мистецтва
1. Заклади та працівники культури вільно розповсюджують та
популяризують з дотриманням вимог законодавства твори літератури і
мистецтва, самостійно визначають репертуар, програми, зміст і
форми гастрольно-концертної, виставкової,
бібліотечно-інформаційної та іншої діяльності у сфері культури.
Стаття 16. Збереження культурної спадщини, культурних
цінностей та культурних благ
1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
забезпечують:
збереження культурних цінностей на території України, охорону
культурної спадщини, захист історичного середовища;
збереження Музейного фонду України, Державного бібліотечного
фонду України, Національного архівного фонду України, фільмофонду,
їх постійне поповнення сучасними творами мистецтва, продукцією
вітчизняного книговидавництва, кінематографа, аудіовиробництва;
функціонування і розвиток мережі музеїв, архівів, бібліотек,
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл
естетичного виховання та студій), клубів, кінотеатрів, кіно-,
відеопрокатних підприємств, об'єднань, заповідників,
реставраційних закладів державної та комунальної власності;
збереження нематеріальної культурної спадщини, в тому числі
традиційної народної культури, мов, діалектів і говірок,
фольклору, традицій, звичаїв і обрядів, народних художніх
промислів та ремесел, історичних топонімів тощо.
2. Забороняється вилучення друкованих видань, вихідних
матеріалів фільмів та фонограм, інших мистецьких і літературних
творів, документів, пам'яток з бібліотечних, музейних, архівних
фондів, фільмофонду, знищення культурних цінностей з ідеологічних
чи політичних міркувань.
3. Унікальні культурні цінності, що мають виняткове
історичне, художнє, наукове та інше культурне значення для
формування вітчизняного культурного простору і визначають внесок
Українського народу у всесвітню культурну спадщину, визнаються
об'єктами національного культурного надбання і включаються до
Державного реєстру національного культурного надбання. Порядок
включення до зазначеного реєстру та порядок ведення обліку
об'єктів національного культурного надбання визначаються Кабінетом
Міністрів України.
4. Документи на об'єкти культурної спадщини та інформація про
культурні цінності підлягають збереженню шляхом створення
страхового фонду документації.
Стаття 17. Професійна творча діяльність
1. Держава створює умови для провадження професійної творчої
діяльності у сфері літератури, театрального, музичного,
хореографічного, циркового, образотворчого і
декоративно-ужиткового мистецтва, музейної справи, архітектури,
кінематографії, журналістики, інформаційної, дизайнерської,
науково-дослідної, реставраційної та іншої діяльності, спрямованої
на розвиток культури.
2. Суб'єктами професійної творчої діяльності на
індивідуальній і колективній основі є професійні творчі
працівники, колективи та творчі спілки.
3. Статус професійного творчого працівника, правові засади
професійної творчої діяльності визначаються цим Законом, іншими
нормативно-правовими актами.
Стаття 18. Сприяння мистецькому аматорству та організації
дозвілля громадян
1. З метою задоволення потреби громадян у мистецькому
аматорстві, створення умов для їх дозвілля органи виконавчої влади
та органи місцевого самоврядування формують базову мережу закладів
культури (клубних закладів, культурних центрів, парків культури та
відпочинку, центрів народної творчості тощо), засоби масової
інформації і надають їм фінансову підтримку, а також сприяють
створенню недержавних закладів культури, клубів, мистецьких
аматорських об'єднань, гуртків, студій за інтересами та
провадженню ними діяльності.
Стаття 19. Особливості створення, діяльності та
ліквідації закладів культури
1. Заклади культури різних організаційно-правових форм
господарювання і власності створюються і провадять діяльність
відповідно до законодавства.
Заклади культури провадять діяльність за видами, визначеними
частиною першою статті 12 цього Закону, відповідно до цілей,
передбачених їх статутами (положеннями).
Основним видом діяльності закладу культури є діяльність у
сфері культури, передбачена статтею 12 цього Закону.
Заклади культури можуть одночасно з основною діяльністю
провадити іншу господарську діяльність і одержувати від неї
доходи, якщо інше не встановлено законом і така діяльність
відповідає меті, з якою вони створені. Доходи, одержані від цієї
діяльності, оподатковуються на загальних підставах згідно із
законодавством.
2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
сприяють діяльності неприбуткових закладів культури.
Для неприбуткових закладів культури, закладів освіти сфери
культури, а також фізичних та юридичних осіб, які надають
благодійну допомогу неприбутковим закладам культури, створюється
сприятливий режим оподаткування, передбачений податковим
законодавством.
3. Створення чи припинення, у тому числі ліквідація, закладів
культури здійснюється в порядку, визначеному законодавством.
Стаття 20. Особливості провадження інвестиційної та
інноваційної діяльності, проведення приватизації
у сфері культури
1. Держава забезпечує створення умов для провадження
інвестиційної та інноваційної діяльності у сфері культури.
Юридичним і фізичним особам гарантується додержання їхніх
прав і законних інтересів під час провадження інвестиційної та
інноваційної діяльності на об'єктах культурного призначення.
2. Кошти, що надійшли від приватизації об'єктів культурного
призначення, у тому числі об'єктів незавершеного будівництва,
державної власності, зараховуються в повному обсязі до Державного
бюджету України, а комунальної власності - до відповідних місцевих
бюджетів.
Кошти, отримані від приватизації об'єктів культурного
призначення, що є об'єктами незавершеного будівництва,
розподіляються згідно із Законом України "Про особливості
приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ).
3. Не підлягають приватизації:
архіви (архівні установи), об'єкти культури, мистецтва, у
тому числі виняткової історичної, художньої, наукової чи іншої
культурної цінності, що занесені чи підлягають занесенню до
Державного реєстру національного культурного надбання, а також
об'єкти архітектури, меморіальні комплекси, заповідники, парки
тощо загальнодержавного значення;
об'єкти культури, що належать до майнових комплексів установ
Національної академії наук України;
пам'ятки, включені до переліку пам'яток, що не підлягають
приватизації;
пам'ятки археології;
архіви та документи з них;
пам'ятки державної частини Музейного фонду України (музейні
предмети, музейні колекції та музейні зібрання);
документи Державного бібліотечного фонду України;
вихідні матеріали та фільмокопії, що зберігаються у
фільмофонді;
заклади культури, що забезпечують державні соціальні
нормативи у сфері обслуговування населення закладами культури;
заклади освіти сфери культури.
4. Забороняється виселення закладів культури (театрів,
філармоній, бібліотек, музеїв, архівів, художніх галерей
(виставок), кінотеатрів, позашкільних закладів естетичного
виховання і дозвілля дітей та юнацтва, клубних закладів тощо) з
приміщень без надання їм іншого рівноцінного приміщення.
5. Не можуть бути предметом застави об'єкти права державної
та комунальної власності, що занесені або підлягають занесенню до
Державного реєстру національного культурного надбання.
Стаття 21. Особливості трудових відносин та
працевлаштування в закладах культури
1. Керівники закладів культури призначаються на посаду шляхом
укладення з ними трудового договору (контракту). Укладення
контракту регулюється виключно законами України.
Формування кадрового складу (художнього та артистичного, крім
технічного персоналу) закладів культури здійснюється на конкурсній
основі. За результатами конкурсу укладається трудовий договір у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Перелік посад керівників структурних підрозділів, фахівців,
працівників, які забезпечують і безпосередньо виконують творчі
функції, визначається Кабінетом Міністрів України.
Розділ IV. БАЗОВА МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ
Стаття 22. Призначення та функціонування базової мережі
закладів культури
1. Базова мережа закладів культури формується з метою:
забезпечення розвитку сфери культури, всіх жанрів і видів
мистецтва, а також цілісності національної культури;
дотримання прав громадян України у сфері культури,
забезпечення доступності національного культурного надбання,
культурних благ та мистецької творчості шляхом дотримання
державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами
культури.
2. Базова мережа закладів культури формується органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України. Існуючі заклади культури
та заклади освіти сфери культури автоматично включаються до
базової мережі.
3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
під час формування та забезпечення функціонування базової мережі
закладів культури керуються державними соціальними нормативами у
сфері обслуговування закладами культури, передбаченими Законом
України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні
гарантії" ( 2017-14 ). Виключення закладів культури з базової
мережі можливе лише за погодженням з Міністерством культури і
туризму України.
Стаття 23. Рівні базової мережі закладів культури
1. До базової мережі закладів культури загальнодержавного
рівня належать державні, у тому числі національні (бібліотеки,
музеї, архіви, галереї, заповідники, цирки, театри, філармонії,
музичні колективи і ансамблі, культурно-інформаційні та
культурно-просвітницькі центри, навчальні заклади культури і
мистецтва, кіностудії, художні галереї, виставки національного
(загальнодержавного) значення тощо), заклади культури.
2. До базової мережі закладів культури місцевого рівня
належать комунальні заклади культури (бібліотеки, музеї, галереї,
заповідники, виставкові зали, театри, філармонії, концертні
організації, мистецькі колективи, кінотеатри, кіновідеопрокатні
підприємства, об'єднання, палаци і будинки культури, інші клубні
заклади, заклади освіти сфери культури, початкові спеціалізовані
мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання та
студії), парки культури та відпочинку тощо).
Стаття 24. Переліки закладів культури базової мережі
1. На підставі державних соціальних нормативів забезпечення
населення закладами культури і культурними послугами спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері культури
затверджує перелік закладів культури базової мережі
загальнодержавного рівня. Місцеві органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування затверджують переліки закладів
культури базової мережі місцевого рівня.
Стаття 25. Національні та академічні заклади культури
1. Статус національного закладу (установи) України може бути
надано декільком закладам (установам) культури залежно від їх
кількості у відповідній групі (театри, філармонії, бібліотеки,
музеї, галереї, заповідники, цирки, музичні колективи і ансамблі,
кіностудії).
Порядок надання закладу культури статусу національного та
академічного визначається законодавством.
Розділ V. ФІНАНСУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ
Стаття 26. Витрати на утримання закладів культури
1. Витратами на утримання закладів культури є:
кошти державного та місцевих бюджетів;
кошти, що надходять від господарської діяльності, надання
платних послуг;
гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування фізичних
і юридичних осіб, у тому числі іноземних;
інші не заборонені законодавством джерела.
2. Заклади культури загальнодержавного та місцевого рівня
базової мережі залежно від форми власності утримуються або
отримують фінансову підтримку відповідно за рахунок коштів
Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим,
інших місцевих бюджетів, а також коштів установ, організацій,
громадян та їх об'єднань.
Приватні заклади культури фінансуються їх засновниками.
Стаття 27. Додаткова фінансова підтримка діяльності
у сфері культури
1. З метою залучення додаткових фінансових ресурсів для
розвитку культури держава створює сприятливий режим оподаткування
фізичним та юридичним особам, які спрямовують свої кошти на
розвиток культури. Механізм податкового заохочення підтримки
діяльності у сфері культури визначається податковим законодавством
України.
Стаття 28. Забезпечення господарської діяльності
закладів культури
1. Держава сприяє:
забезпеченню закладів культури, закладів освіти сфери
культури будівлями, спорудами, приміщеннями, збудованими за
спеціальними проектами, або іншими упорядженими приміщеннями, що
відповідають потребам закладу культури;
створенню виробничої бази з випуску спеціального обладнання
для закладів культури, музичних інструментів, техніки для
атракціонів, допоміжних матеріалів і засобів для індивідуальної
художньої творчості, а також розвитку мережі спеціалізованих
виробництв.
Розділ VI. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ
Стаття 29. Оплата і стимулювання праці працівників
у сфері культури
1. Оплата праці у сфері культури має забезпечувати створення
належних матеріальних умов для ефективної самостійної творчої
діяльності працівника, підвищення престижності професії, сприяти
підвищенню його кваліфікації, стимулювати залучення талановитої
молоді до діяльності у сфері культури.
Заробітна плата працівника у сфері культури, педагогічного
працівника закладу освіти сфери культури складається з посадового
окладу (тарифної ставки), надбавки за почесне звання, доплат за
науковий ступінь, вислугу років залежно від стажу роботи в
державних і комунальних закладах культури, закладах освіти сфери
культури, інших надбавок та доплат, премій, винагород за творчу
діяльність, передбачених законодавством.
Умови оплати праці працівників у сфері культури державних і
комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури
визначаються Кабінетом Міністрів України. { Частина перша статті 29 набирає чинності з 1 січня 2011 року -
див. п.1 розділу X "Прикінцеві положення" цього Закону }
2. Працівникам у сфері культури, які працюють у державних і
комунальних закладах культури, держава забезпечує:
роботу на повну тарифну ставку;
створення належних умов праці, її оплату;
правовий, соціальний, професійний захист;
призначення і виплату пенсій відповідно до законодавства;
інші гарантії, встановлені законом. { Частина друга статті 29 набирає чинності з 1 січня 2012 року -
див. п.1 розділу X "Прикінцеві положення" цього Закону }
3. Працівники у сфері культури, педагогічні працівники
закладів освіти сфери культури, які працюють у державних і
комунальних закладах культури, мають право на допомогу для
оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі
посадового окладу, а також на матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах
і порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. { Частина третя статті 29 набирає чинності з 1 січня 2013 року -
див. п.1 розділу X "Прикінцеві положення" цього Закону }
4. Працівники державних і комунальних закладів культури,
педагогічні працівники закладів освіти сфери культури, які
працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, а також
пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних
закладах культури, закладах освіти сфери культури у таких
населених пунктах і проживають у них, мають право на безоплатне
отримання у власність земельної ділянки відповідно до
законодавства.
5. Працівникам державних і комунальних закладів культури,
педагогічним працівникам закладів освіти сфери культури, які
працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, а також
пенсіонерам, які раніше працювали в державних та комунальних
закладах культури, закладах освіти сфери культури у таких
населених пунктах і проживають у них, держава забезпечує
відповідно до законодавства безоплатне користування житлом з
опаленням і освітленням у межах установлених норм.
Стаття 30. Пенсійне забезпечення та соціальний захист
працівників сфери культури
1. Держава забезпечує працівникам сфери культури призначення
та виплату пенсії відповідно до законодавства.
Розділ VII. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ
У РОЗВИТКУ СФЕРИ КУЛЬТУРИ
Стаття 31. Участь громадськості у реалізації державної
політики у сфері культури
1. Громадські організації (професійні спілки, творчі спілки,
товариства, фонди, асоціації тощо) беруть участь у реалізації
державної політики у сфері культури відповідно до законодавства.
2. Громадські організації мають право самостійно та на
договірній основі утворювати благодійні організації для
фінансування культурних програм розвитку літератури та мистецтва,
підтримки талантів і творчих починань у сфері культури,
розв'язання соціальних і побутових проблем професійних творчих
працівників.
Стаття 32. Співпраця державних органів
та культурно-мистецької громадськості
1. З метою представлення та захисту інтересів професійних
творчих працівників і аматорів держава залучає представників
культурно-мистецької громадськості до участі в підготовці проектів
нормативно-правових актів, презентації України в різних сферах
міжнародного культурного життя, забезпечує надання інформації,
необхідної для виконання завдань, визначених статутами
(положеннями) закладів культури.
Розділ VIII. МІЖНАРОДНІ КУЛЬТУРНІ ЗВ'ЯЗКИ
Стаття 33. Державне сприяння міжнародному культурному
співробітництву
1. Держава сприяє міжнародному культурному обміну,
співробітництву закладів культури, професійних творчих
працівників, працівників культури України із зарубіжними
партнерами.
2. Заклади культури незалежно від підпорядкування, форми
власності та організаційно-правової форми, професійні творчі
працівники, окремі громадяни мають право самостійно укладати
договори (контракти) з іноземними фізичними та юридичними особами
про форми співробітництва у сфері культури, брати участь у роботі
відповідних міжнародних організацій та фондів, провадити
зовнішньоекономічну діяльність у сфері культури відповідно до
законодавства.
Стаття 34. Розвиток національної культури за межами України
1. Держава піклується про задоволення національно-культурних
потреб українців, які проживають за межами України, зокрема шляхом
сприяння проведенню культурно-мистецьких заходів за кордоном,
відкриттю та діяльності українських національних культурних
центрів та національних освітніх закладів в інших країнах.
Розділ IX. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО КУЛЬТУРУ
Стаття 35. Відповідальність за порушення законодавства
про культуру
1. Особи, винні у порушенні законодавства про культуру,
несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну та кримінальну
відповідальність відповідно до законодавства.
Розділ X. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
частини першої статті 29, яка набирає чинності з 1 січня 2011
року, частини другої статті 29, яка набирає чинності з 1 січня
2012 року, та частини третьої статті 29, яка набирає чинності з 1
січня 2013 року.
Установити, що до набрання чинності частинами першою -
третьою статті 29 цього Закону діють умови оплати праці,
передбачені законодавством.
До приведення законів, інших нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не
суперечить цьому Закону.
2. Абзаци другий та четвертий статті 1 Закону України "Про
професійних творчих працівників та творчі спілки" ( 554/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 52, ст. 312)
викласти у такій редакції:
"професійний творчий працівник - особа, яка провадить творчу
діяльність на професійній основі, результатом якої є створення або
інтерпретація творів у сфері культури та мистецтва, публічно
представляє такі твори на виставках, шляхом публікації, сценічного
виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або є членом творчої
спілки, та/або має державні нагороди за діяльність у сфері
культури і мистецтва";
"творча діяльність - індивідуальна чи колективна творчість,
результатом якої є створення або інтерпретація творів, що мають
культурну цінність".
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Основи законодавства України про культуру ( 2117-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294 із
наступними змінами);
Постанову Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року "Про
порядок введення в дію "Основ законодавства України про культуру"
( 2141-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст.
295).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 14 грудня 2010 року
N 2778-VI

( Джepeло тексту - http://zakon1.rada.gov.ua )
Сторiнки:  [ 1 ]

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


 
 [ закрити Управлiння комп'ютеризованих систем
Апарату Верховної Ради України © 1996-2011
 [ вгору
------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=favicon.ico Content-Type: image/x-icon; name=favicon.ico Content-Location: http://zakon.rada.gov.ua/favicon.ico Content-Transfer-Encoding: Base64 AAABAAEAEBAAAAAAAABoAwAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEAGAAAAAAAQAMAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAACAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA gICAgICAgICAgID///+AgIDAwMDAwMCAgIDAwMCAgIDAwMCAgIDAwMCAgIDAwMCA gIDAwMDAwMCAgID///+AgIDAwMDAwMCAgID///+AgID///+AgID///+AgID///+A gIDAwMDAwMCAgID///+AgIDAwMDAwMCAgID///+AgID///+AgID///+AgID///+A gIDAwMDAwMCAgID///+AgIDAwMDAwMCAgID///+AgID///+AgID///+AgID///+A gIDAwMDAwMCAgID///+AgIAAgIAAgICAgID///+AgID///+AgID///+AgID///+A gIAAgIAAgICAgID///+AgIDAwMDAwMCAgIAAgIAAgIAAgIAAgIAAgIAAgIAAgICA gIDAwMDAwMCAgID///+AgICAgICAgICAgIDAwMDAwMD///+AgID////AwMDAwMCA gICAgICAgICAgID///////////+AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA gICAgID////////////////////////AwMCAgAD//wCAgAD//wCAgAD//wCAgADA wMD////////////////////////////AwMCAgAAAgACAgAD//wCAgAAAgACAgADA wMD////////////////////////////////AwMCAgACAgAAAgACAgACAgADAwMD/ ///////////////////////////////////////AwMCAgACAgACAgADAwMD///// //////////////////////////////////////////////+AgID///////////// //////////////////////////////////////////////+AgIAA//8A//8A//// //////////////////////////////////////////////+AgID/AAD/AAD/AAD/ //////////////////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline Content-Type: image/gif Content-Location: http://zakonst.rada.gov.ua/images/0/tfon4.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhQAYYAJEAANvi6lmEsMbU4wAAACH5BAAAAAAALAAAAABABhgAAAL/hI+p y+0Po5y02ouz3rz7D4biSJbmiabqyrbuC8fyTNf2jef6ziPB/xMIh8Si8YhMKpfM pvMJjUqn1Kr1is1qt9yu9wsOi8fksvmMTqvX7Lb7DY/L5/S6/X4HBvH8vv8PGCg4 SFhoeIiYqLjI2Oj4CBlZpxcgaXmJmam5ydnp+QkaKjpKWmpKRXmqusra6voKGys7 S1trezuWirvL2+v7CxwsPExcbPyne6y8zNzs/AwdLT1NvZVcjZ2tvc3d7f0NHu51 LV5ufo6err7O3l5I7h4vP09fb3+PDw2fz9/v/w8woMCBcvYRPIgwocKFDBuiM+gw osSJFCtavNgJIsaNmxw7evwIMqQVjSJLmjyJMqVKeyRXunwJM6bMmbxa0ryJM6fO nTwH2ewJNKjQoUSLOvlpNKnSpUybgkTqNKrUqVSrzoNqNavWrVy7GsPqNazYsWTL ZtRjNq3atWzbHqIEN67cuXTr2r2LN6/evXz7+v0LOLDgwYQLGz6MOLHixYwbO34M ObLkyZQrW76MObPmzZw7e/4MOrRovAUAADs= ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=script.js Content-Type: application/x-javascript; name=script.js Content-Location: http://zakonst.rada.gov.ua/utils/script.js Content-Transfer-Encoding: Base64 Ly8gz/Du8fLu5SDu7/Dl5OXr5e3o5SDh8O7z5+Xw4A0KdmFyIGllID0gZG9jdW1l bnQuYWxsP3RydWU6ZmFsc2U7DQp2YXIgZG9tID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVu dEJ5SWQ/dHJ1ZTpmYWxzZTsNCnZhciBuczQgPSBkb2N1bWVudC5sYXllcnM/dHJ1 ZTpmYWxzZTsNCnZhciBvcCA9IHdpbmRvdy5vcGVyYT90cnVlOmZhbHNlOw0KdmFy IHNhZiA9IG5hdmlnYXRvci5hcHBWZXJzaW9uLm1hdGNoKC9Lb25xdWVyb3J8U2Fm YXJpfEtIVE1MfFdlYktpdC9pKTsNCg0KLy8g0uXq8/ng/yDk4PLgDQp2YXIgdG9k YXkgPSBuZXcgRGF0ZSgpOw0KDQovLyDE6/8gIurz6iINCnZhciBkb21haW4gPSAn LnJhZGEuZ292LnVhJzsNCnZhciBwYXRoID0gIi8iOw0KdmFyIGV4cGlyZXMgPSBu ZXcgRGF0ZSh0b2RheS5nZXRUaW1lKCkgKyAzNjUgKiAyNCAqIDYwICogNjAgKiAx MDAwKTsNCg0KLy8gx+Dv7uzo7eDt6OUg7uTt7uPuIOft4Pfl7ej/ICjt4CDj7uQp DQpmdW5jdGlvbiBzZXRDb29raWUobmFtZSwgdmFsdWUpDQp7DQoJZG9jdW1lbnQu Y29va2llID0gbmFtZSArICI9IiArIGVzY2FwZSh2YWx1ZSkgKw0KICAgICAgICAg ICAgICAgICgocGF0aCkgPyAiOyBwYXRoPSIgKyBwYXRoIDogIiIpICsNCgkJKChl eHBpcmVzKSA/ICI7IGV4cGlyZXM9IiArIGV4cGlyZXMudG9HTVRTdHJpbmcoKSA6 ICIiKSArDQoJCSgoZG9tYWluKSA/ICI7IGRvbWFpbj0iICsgZG9tYWluIDogIiIp Ow0KfQ0KLy8gz+7r8/fl7ejlIO7k7e7j7iDn7eD35e3o/w0KZnVuY3Rpb24gZ2V0 Q29va2llKG5hbWUpDQp7DQoJdmFyIGRjID0gZG9jdW1lbnQuY29va2llOw0KCXZh ciBwcmVmaXggPSBuYW1lICsgIj0iOw0KCXZhciBiZWdpbiA9IGRjLmluZGV4T2Yo IjsgIiArIHByZWZpeCk7DQoNCglpZiAoYmVnaW4gPT0gLTEpIHsNCgkJYmVnaW4g PSBkYy5pbmRleE9mKHByZWZpeCk7DQoJCWlmIChiZWdpbiAhPSAwKSByZXR1cm4g bnVsbDsNCgl9IGVsc2Ugew0KCQliZWdpbiArPSAyOw0KCX0NCg0KCXZhciBlbmQg PSBkYy5pbmRleE9mKCI7IiwgYmVnaW4pOw0KDQoJaWYgKGVuZCA9PSAtMSkgew0K CQllbmQgPSBkYy5sZW5ndGg7DQoJfQ0KDQoJcmV0dXJuIHVuZXNjYXBlKGRjLnN1 YnN0cmluZyhiZWdpbiArIHByZWZpeC5sZW5ndGgsIGVuZCkpOw0KfQ0KDQovLyDT 8fLg7e7i6uAg+PDo9PLgDQp2YXIgZGVmZm9udD0yOw0KdmFyIG1heGZvbnQ9NjsN Cg0KZnVuY3Rpb24gU2l6ZShwbHVzKQ0Kew0KCWRlZmZvbnQrPXBsdXM7IA0KCWlm IChkZWZmb250PDEpIHtkZWZmb250PTF9DQoJZWxzZSB7DQoJCWlmIChkZWZmb250 Pm1heGZvbnQpIHtkZWZmb250PW1heGZvbnR9IGVsc2UNCgkJZG9jdW1lbnQuc3R5 bGVTaGVldHMuTXlTdHlsZXMuYWRkUnVsZSgiLnR4dCIsImZvbnQgc2l6ZToiKygx MCtkZWZmb250KjIpKyJweCIpOw0KCQlkb2N1bWVudC5zdHlsZVNoZWV0cy5NeVN0 eWxlcy5hZGRSdWxlKCIubmFtIiwiZm9udCBzaXplOiIrKDExK2RlZmZvbnQpKyJw eCIpOw0KCQlzZXRDb29raWUoJ2ZvbnQnLCBkZWZmb250KTsNCgl9DQp9DQoNCi8v INjw6PTyIO/uIPPs7uv34O3o/g0KaWYgKGllKSB7DQoJdmFyIGZmPXBhcnNlSW50 KGdldENvb2tpZSgnZm9udCcpKTsNCglpZiAoZmY+MCkgZGVmZm9udD1mZjsNCglT aXplKDApOw0KfQ0KDQovLyDO8vDo8e7i6uAg8uXq8fLgIOIg5O7q8+zl7fLlDQpm dW5jdGlvbiBkdyh0eHQpDQp7DQoJZG9jdW1lbnQud3JpdGUodHh0KTsNCn0NCg0K Ly8g0e7u4fnl7ejlIOTr/yDh7uv8+O7j7iDy5erx8uANCmZ1bmN0aW9uIFNob3dQ cmludCgpDQp7DQoJYWxlcnQoJ8Tu6vPs5e3yIOzu5uUg4uj/4ujy6PH/IOTz5uUg 4uXr6Oro7CDk6/8g7+Xw5ePr/+TzIVxuwfPk/C3r4PHq4Cwg5O735erg6fLl8fwg 5+Dqae335e3t/yDp7uPuIOfg4uDt8uDm5e3t/y4uLicpOw0KfQ0KDQovLyDP7uzl +eXt6OUg4iDn4Orr4OTq6CDk6/8g4e7r/Pjo7fHy4uAg4fDu8+fl8O7iDQpmdW5j dGlvbiBhZGRCb29rbWFyayhhLCB1cmwsIHRpdGxlKQ0Kew0KCWlmICghdXJsKSB1 cmwgPSBsb2NhdGlvbi5ocmVmOw0KCWlmICghdGl0bGUpIHRpdGxlID0gZG9jdW1l bnQudGl0bGU7DQoJdHJ5IHsNCgkJLy8gSW50ZXJuZXQgRXhwbG9yZXINCgkJd2lu ZG93LmV4dGVybmFsLkFkZEZhdm9yaXRlKHVybCwgdGl0bGUpOw0KCX0NCgljYXRj aCAoZSkgew0KCQl0cnkgew0KCQkJLy8gTW96aWxsYQ0KCQkJd2luZG93LnNpZGVi YXIuYWRkUGFuZWwodGl0bGUsIHVybCwgIiIpOw0KCQl9DQoJCWNhdGNoIChlKSB7 DQoJCQkvLyBPcGVyYSANCgkJCWlmIChhICYmICh0eXBlb2Yob3BlcmEpPT0ib2Jq ZWN0IikpIHsNCgkJCQlhLnJlbD0ic2lkZWJhciI7DQoJCQkJYS50aXRsZT10aXRs ZTsNCgkJCQlhLnVybD11cmw7DQoJCQkJcmV0dXJuIHRydWU7DQoJCQl9DQoJCQll bHNlIHsNCgkJCQkvLyBVbmtub3duDQoJCQkJYWxlcnQoJ83g8ujx7Wny/CBDdHJs LUQg5Ov/IPLu4+4sIPnu4SDk7uTg8ugg5+Dq6+Dk6vMhJyk7DQoJCQl9DQoJCX0N Cgl9DQoJcmV0dXJuIGZhbHNlOw0KfSANCg== ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=top4.jpg Content-Type: image/jpeg; name=top4.jpg Content-Location: http://zakonst.rada.gov.ua/images/0/top4.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAANwAA/+4ADkFkb2Jl AGTAAAAAAf/bAIQABwUFBQUFBwUFBwoHBgcKDAkHBwkMDgsLDAsLDhEMDAwMDAwR DhAREREQDhUVFxcVFR8eHh4fIyMjIyMjIyMjIwEICAgODQ4bEhIbHhcUFx4jIyMj IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMj/8AA EQgAQACgAwERAAIRAQMRAf/EALYAAAICAwEBAQAAAAAAAAAAAAQFAwYAAgcIAQkB AAIDAQEBAAAAAAAAAAAAAAIDAAEEBQYHEAACAQMCBAIGBgcGBwEAAAABAgMRBAUA EiExEwZBIlFhcTIUB4GRodFyI7HBQpLCJBVSYjNTY5Pw4bLSg3QXNxEAAgECBAMC CgcDDQAAAAAAAQIAEQMhMRIEQVEFIhPwYXGBkaHBQlIUsdEyYpIVBrLSU+HxcqLC M3OjwyQ0Ngf/2gAMAwEAAhEDEQA/APSOpJM1JJmpJM1JIpGdhgmuUyYSzWEjpBn3 O6lnUMVA4V2VABPAj2aK2jOaARbXQueEVX3f2PgqtpBJcEftMRGv21P2a2psGOZp Mz71RkKyv3nzGzBqLeGCEesM5+0jWtOnJxJMytv34Uiib5h90EnbdIn4Yo/4gdaF 6fa5euJbfXefqkA+ZHdac7qN/wAUKfwgaL8tsnh64H5hd5+qE2/zU7ijP50VtOPW jIfrVv1aBulWjlUQ16lcGdDG9p82WagvMb7Wil/hZf16zv0nk0evU+ax9Z/Mbt65 oJetbk/5iVA+lC2sr9OujKhmlN/bPMR3a57C3tPhr2FyeSlgrfutQ6zPt7i5gzQt 9GyMPDBhVSCDyI46TGz7qSTNSSZqSTNSSZqSTNSSZqSTNSSayOI42kIJCgkgc+Gr AqZRNJV8lnb6UGO1BiB4ALTea8abjQDlrYlpFxaZHuscpXXxd/ch5Xj6bM7EyyMS XQKuwigJ4ndw01NwqsTTDD1RDWSQPPEGRimtG2zAUNdrKwZSRzAZSRUa6Nm4r/ZM x3FK5xNPP69a1WZmMBll00CLJgzSaMCBWYH1KSVk8baAiEDNchfPZW7ToNxVolC7 mUefqbj5CP7A1idHuX1thigKMcApyK0+0DzMcXCoWpXEe2LV7qvF5Rj/AHJf+7Wk 9Lb+K/oT92J+d+6PX9cc4vuXuSWwyGRspXijxyRvIFmmFRI+ygo/hz1y95Zt2b9m y9xtV8sB2bfurX4fNNVncXGRnUCieX65ovzS7sUUF09PW7n9J1s/IV/iN6E/di/z a5y+n6457W+Yvc2RzVvb3Fyxi3IzLuJDDqKpU1rwIbWHf9LFhVYOxqwGIXjXkAZq 2nUHuPQztEeWD+9HT2HXMNmdgXYSl5G/gRoChhhxJhIrctDSXWbaqXOed1fMO5xm YyGDsEijmsIkkeaZjRjJGJRWinYoqAWo2tFu0CtTEPcINIBF3ddG3F5dNPfRvGHL wl0jQlat0+j/AIiV5MHr6QOWqbTWmUKh8sivu7bdoXmiktF6cPxDHq9dhFJAzQnb t4s8y7VWtWXjzIGhUGQgDOVS/wApPkIqsqss5ZVjG0RCOOikKB4PKGLcOOweBOnH A0MytGPbPb1vl0WOVreFQ1wSZB5Sdlv5QKAevQlpeiohiolJcdcOZYZSY3uFLFQQ KxSrUHzjawJ8dorXcaklVNVzEEgMKGUmW6ukPTuIGEoUF+kRKla0ajDbUDnUDjru W92NILKROfc2bV7JBkMExvhWzBuPT0gXIPoIHEa19/aAqWUDxkCYmtuDShhKYrLy e5YXLV/0X+7WduqbRc7tv8a/XLG3unJW9BkowmbHE4654f6T/dpf5zsv41v8YhfK 3vhb0SRcZlE96yuR/wCF/u0Q6ltTldt/jX65fcXB7regxdn45Y7CRZUaNt8HB1Kn lP6dXtrivvEKkMO7fI1963KvAi0a/EPbHHdGFx15jI7uwj6OTx+Ps7m8VaBZ4JUC 9Sg/bRufpGvJ/pzq25s7g27za9vfv3kt80dWrp/osMuRm/fbVHthlFHRFJ8YIz80 E7UkC9n92L/ow/aSNb/1HbJ6v08/ff6AYjYH/bXvIIt7WxVldPcZXLqXxmO6ZliU 0M0srbIoa+gnn6tdb9Q9RvWgm325A3F/VRj7iqKu/mGXjmbYbdWJd/sJ6ychH3Tj g+ZF5FEixxpKgSNAFVQGioABw1yOmXGudG2zMSzFhUnEnFpuZQN44GA/mnXYZNMY ToAxjA+ksI1TGETaSY0QgaCHPNOI7zj7j+a9zkshapbWF9azia2m/mIZIbazLedW 6at/hEUPDj46facPZwzrM6tqOqU3Hd05Vb5LGFC3WlLmyjRjC+8HikK1AZA9AQOH o1uKrSh4cZQrLRFHkMzIbCzgnkntIOnNZRoRMFjYsivGq7tydWi+Ps5aIBAKk4Hj Fmp8slmxGWw2xMjbz2sxo0EcqICUFRXYPPzHCvr0LXAT2aEQDbPGW7tnLyCI/EwE xwES3BS3hP5ZBIo0/kXcEIqTw4ekaxPc1ZUmhUoMZNl+4IclNL02lgtZXIS2t3Ck 7IuowHTWRT5V4cOPAczo7ZIyMUwrwkFn2rkchBNdww3Hwsak28BjpNJL5dqBJliB XzcWXgPXQ6e98LSgBgJaJNcpJZ/L3uqG+S7x9ollL1I2kuZHQbo1DAqVjfcaVHBh 9OuduLVu8CHAYHgcRNiFhhWOhc95NLFfWtxa3wi/lZ8fj4J5IS4ZqytLIBsZQNp8 5Hq1x7/6d2N5SNARuDDCnmyMYb7g4GstFlc38yE39g9i/wCykkkblvYEYtT2jXjO pfpu7tV1hldfQfRNVrcasxSGgn0a4gQiPrOV/OPnb/hi/TNr6l/5z/eN5G/sTznX vsjze2Cqd/ccFkfdve3FhK+k9Auv2rqU09Na6M7XUS3+ZQ/TKrW8F+KzT+rK124Z B2x3QFBp0Lbd/u69d10D8z2P+Jc/YnM2de4veQfTJrQi37IgA4NfZlAfWsCj9Z0n cDvOtNys7NvS5PsEO12dqPvXPoEb9PrfNC8irTfOi19FWi1zum3NHQds3Kh/bmhl rvnHhwnYVw8ye7Kre0EffrKvWEbNSJ1fliOMIis7lDxAPsOnDe2mkFphDokkX3l1 feKcjDAMKXVQ54ma6jgu47y0ajIJ7ZnMRjZo5ojE6hCaCqSeunp0q0xtMais56lk qDAZJbm0mGTgcqF3NHMnvK2zkT4a6233aXDQ4NDRwwpOgR9/nDd53uUsYUike3gt 55UZpDJWGFpJHZuLnqJTcfAU4apbAdcaxrOVyl6v+1cn3hb2ubyeStLM3EUc1tcP cbJukyl4tyKpU0Eh8rV56QGCE0kKk5y2YfA2OMx1rbzi3v7iBE+Ju1x8k7Tuoo0p kl8ihl4MV+vSGOMaJ8/+ndsp0Y7EwA3dtLeRdFJZA1vbBzMxMcSqNvSfb5uO06lD IDFMHzMuMhPj/wCmWN3O17Y3N6oEUcJaO2Eu1fO9xVy0Rpt9I1KQaRZfd/8AeBxc eRSCGFZsI+UjMk0soaRbgQgL0vh18gZWYFeNaavTLrGPaOPvpvlldTW16LTJBrkw 3U0m23SRnDHqRuelsYkg7gaDVvnIowhmXuJ+0ey5cgbgS3a3iQPePDEshWR9oH5E aDh+HWTc7ZbyaTxlkkDCaYPusXyL/MvLIaFiwQLTjXbtAP168nv+kouQmi3dJlY+ a1wtzHA6mtFhB/en16n9BWe7vMPE3+nOP1w1Qeb2wuaSCNYf6QYV7oONsRAbwoEM Bjo62xeg6h8a649hHbV8zrPTvmL+ru9VderA3KY6OVOOcaxAA0U77QtNXKnu+OBY XHJgcdH25moWjve6GljkoK9BEUrCTtqDWQ19mun1bfHqG4O+2rBrXTgpH3yTV88R RMPGYjbWe5Turg7V6vm5euQY7H3GGxcuL7zjhjxsUm6wiRozem5aQUeChJ2nx3eG tG+3tve7pdx0wu19lpcYhu57sKey/Co4acawLNprVspfoEH2ctVfF/LN4f8A9Wuf /Zj/AOuLTtr/ANdseT9+UP8Ant4cp3QHXlUeegM3U62WmgmSrrpWjAM3GtawZ4bz czXOTQqzBGA3IX6jw7BtC7/L9C86UPjo2WgqcTMjLQGsOt3SBOip6kbKQwYbgy8i rctcx1LHVkZhxJrFN/GtpkLWeAFbeVU2A/slT5k+rXc2O5LrR8xNNptS45z1PgsQ uZ+V1ikVycbc3GJjWO/ty0MkciwmMSvJCUdgKBiK8aaVcpqM1rkIZ2FhLLEY14Le ZrwmCHq3W+Qi5eO3jRpfOzEdRquV9LHS4c5x25JJ8V2K1hZRK81lmorS6Kbi84+M 6VrJISAyLsrtb1+vRnjBEgw0uRls+z4HulspGx3cUNCxDW9ynxKyy9OImXYm1RVa 8uHHUJzlgRT8b1e27V1k3SP2Ldy0KtsX4bIAxurkgHfx3CgIoPTqE4yAS39v57D3 HyxuMFeb3ubqxmyEkENV/l1kjTyykHzMxovA+vUu4YyreOEW/Mjulsp2za9qY5Eu 8jfiPJJMksYj3xXBUwmpAB2ivvatRTGUSOMo/bWYzuHyC2eUx11AxkCyFoXCKW83 vU20I5cdC9tGzAMsHlLR3XcPk7HciFWRUfaRxKxl95Hs6gPs1v6MLdncqaBQwZfO dNPTpp5ZzeqKWTDh4e2Q3+U7NzJspsj/AFGOeC2gtXWFYemekoWvmJPHQbDp3WNi LiWfl2R7juNRfV2jWmApMd2/tb2ktrBCgYU4S8ZHL4+z/r8TXF+gs4bZlMYiPQSV RGrWRbluU+auvn2w6ZuL3ybBLBN17gNS/bKksRepnQ5Unbu30XvBV+yF5YV+GVru 09oJn0uMk2RF90baSUQrCQSEBG/dx3kDza9Z+mfzc7ApZG37nXcVdRfLUQdNPd+G c3fnbC8C+vVQcuX0z72xK3cfzEfLWEL/AA0s8bAOOIAZGO6lRwVCTrqnZHZ9NsbS 4QzrnTKg1VOPDEDyxe3fvt011R2TPQHTT+yPq1yflbXwj0TvajPuxfQNELFse6JK mfaD0aMIo4SqzNFJPz9trrol0fylhwf+8DWp56fcStJmuJWWG2rNbfEpsNAqNKN6 p1EKtxajD3WPA+musWilagzMEONQaQPPXCLYwiRkF0JA8YWvu8Q9BQUHAV1e0Uq5 IBpL26mp5T0x8ue4LC7+XOHwZk3ZGTC3F08FCQtukjwMWYUpWtF48darmZPCbQMg IJie9Lbs/tGG8srIz2tpLa2fwXXVpoLZj0N/LcxXYPDx4nhpds6xWG6lCQYnwOMV B2/c/FC5k7fusssqmQGO5jyDz0I2hqOFnrxT0jka6stmOcDXN8Z2/iMBFh43lZzg o7yCxkcqCYb52M0c0Z8r16hWoA1DJVoTBdYHGQxW9lbDp2cbw2ScZOlDI26SFC54 RsRXYSRw9Q0JMHHjKP3DlMHib1b22Ejz26yPLESwWA3TiVI444T5UrQgN9vDS7ly 5koEzXmcGi8Ymn7vuZzKfyoZLsuu+IIrOxC7mMgFQTTzE0rz8TpPboRWsSWfnIrb N3EdxGUmle3jJqhYkBjw3cTWp3UpoFQ+eKUMI/t+4I5QEYkitQa0II5FSDw04ao/ tGfbjG2N+N8X5Mp5ugG0/jjX9Kfu67ey6rftYHtryJ7Q8jexvxTJe2KviMD4eGHo lgxvcrWmOkssvihkr4RxwWVxH5o50hbfGlwR/lHjx404HXD33Qlv7gXttuO4s6ma 4pwa2XFGZAfjy5VxFY+1uiiFbia3oADzplXyQGy7YyXcN7LlsrIsktw5kkO9Ujqf DdWrAcqJw/va9Em8WxZWxtV0WkFASMfMvtb8MzpsmuuXumpPh4UnSe2LKLt5f5G2 iMrLsaYsK7a1KoqmignnTifEnXOcVJJJJOZOJPh6BwE61q2EFAJcLfJXsgBaJAPE hh9+lFRHgw+K4Ljzih9o0BEusnBB1UufdSSeG++cXZ4rIw4uKxfHX9vCUvYneqTS AKySwoRvTehrtZjx5a2qpMRrwgPaGOs81d/B3V3NAjrIrLHtO1mHlNGZRxNBw0Li khPCdcve2LC8x6Yq5UT20abYppQsk4IHCRZmFQ3iRyPLlpA5wSSDAbLFnFSxQm+m gaOyaxaO3CxJJbNI0wj3OzNt6jk02+o8Boi3CEMY1lgx+QkLSW8VzULHKWTezBat VvMEZqnmw0utMBLI4xrYx3CxtBIEigclqx7YnB5JQRjb9BOqIMEsJslnaxlRdXJa Sm0cQlQfDxrohK1yt5nMQSXEmPxEsMbREq+1QzlozUqNy+6eCkAjWe4YFxpQu8Xn kv7S/eVZoXUrGqVVmWNyycDtYEA04ejnplgjSRxlKRSCWOT2opiuA0das7vWpJrs AIB5ua89LuWhxEzXUxxEmZ4WlVkkEUibmKqwINTx4bj4+jUAoINQIzxtxV1/NU/T pgURwpLfYxXEoXpMp+rTVpLAj+zwuUmepVKGlaU4/iHj9OnKVJBIyyjApjX+lZVC Nx4D8OnahD0mGWxvLWhlJp7V+/QmhliseW+YSKPzyKp8ASPv0spDDSZO57aIgNcK f+Pbqu7MmuNLTuqyeg6oP0/89AbZhBxHEGWtZx5XB+nSyph6p//Z ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=top5.jpg Content-Type: image/jpeg; name=top5.jpg Content-Location: http://zakonst.rada.gov.ua/images/0/top5.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAANwAA/+4ADkFkb2Jl AGTAAAAAAf/bAIQABwUFBQUFBwUFBwoHBgcKDAkHBwkMDgsLDAsLDhEMDAwMDAwR DhAREREQDhUVFxcVFR8eHh4fIyMjIyMjIyMjIwEICAgODQ4bEhIbHhcUFx4jIyMj IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMj/8AA EQgAQABkAwERAAIRAQMRAf/EAJwAAAICAwEBAAAAAAAAAAAAAAIHBQYBAwQACAEA AQUBAAAAAAAAAAAAAAAAAAECAwQFBhAAAgECBAQCBgYIBwEAAAAAAQIDEQQAIRIF MUETBiIHUWFxkUIUgbHBMmIWodFScrLCIzPhgpJDU3QVFxEAAgIBAgQDBwUBAAAA AAAAAAECAxExBCFBEgVRYYFxoSJSExQV8JGxMkLR/9oADAMBAAIRAxEAPwD6Jnag OGscitbvOyq1CR9OK9jLNaF3vt7MAxEjClfiIxn2NmhXFHTtXl3e71s9nurb1LbS XkQm6JjLhQxOnPqKeFMWo9ujKKbbIJb7pbWEa4vLDemDS229JKgI0tIs0Z4A8mfD Jdqb0kOXcY84gSeXXdMdSL23k9FJpR9a4ifabPm/kcu4V+BoPYPeAWont6f9iQfy 4PxVnzfyH39fgD+Ru8nH9OS2l9IS7b7QMH4qz5g+/r8DW3ZPe8dT8rr/AHLpT9bD DH2u7k/ePW+q/SOWTtvvCD+7t15QcSjdT+BziGXb9wuXvHrdVPmiMvrfd7HS97Dd WysaKZRIgJGdBXENlNkP7JokjOEtMHE15OajqufVrP68R5Y7CMfNz0/uyezWf14M sMI+nLk+E46iRz0Sr7vmGxUtZarF73ArCGUIoLMNK8K1bIYo4zJIvJ4Q3LO0Wxsr azUUW3hjiH+RQv2Y31wMZvLBkmRRo1BfVww4Q0N1Gb+mUKeutf0YAAYTZKYw6mob STkKevCgabG1+TDJBbldbEmrk88syOGAQ7S0orRK+ijD7cKBlgSKnABSfMi1efYk dFZujcIx0gtQFWUnLlnjO7pBurhyZd2EkrPQU5jFfDjnMmyBpy4HC5DB9RXPA46i RzkSsbsKg4qWFqsqPyYvN42+0IqJbqLUPwo2tv0LitQs2os2SxBjMvpWiheRSA3w +0nG4ZRFNfyk0qlBzpXP1YAPR3VzI4UKprxyPD08cKBIlCqE/FTjyrhRAVV4wQQS ONaZfXhQAeVR99TSuVVyOAAepGVrGAyjLw1+zAAEZDGQOABpzrw5YAIjcO1dg3Ji 9zZRiQ/7kY6b+9KYgs2tU/7RRNDcTjoyD/8Amm0fMa/mbj5f/h8Nf9dPsxT/ABNW c5ePAs/kJ40WRlXPA4sSKcStbpwb2Yp2lushu34Or3LbyEZW8csv06dA/jwzZxzZ nyJNy/gLpcyIoAkXUCaUpqzxrGccLPBSpt14ctPp4DhhQNiSWqvUREPxFOOFA2m6 hk8GYqOOWFEPCeHlUczVf8cKADPC7a+oy8hxAwAY60SkjqhmPprkPdgAxDpdmYUd WBGXOg9eADAgC10CleIHD3YUDOjKmAQk7tgqknFORJEWfdvf22bU8lrEfmLlahkS mlSOTNnn6hXC1bGd2mgy/f10a6+AvJ/Nvd9mke9sreJpZgIUR1JyJ1GlD6sXo9qj RFtviypV3SW4n0pYijotvPXuqGI3V9t1u8AYArpkjfSedQxy5VphqVTfSnxLfEuX bXnP25v8629zq2+4fgsrnpk/vVFPdhJVuOoZLF3Tuu8bfZf+vsEPzbWx13FiWNZ4 KVbpMK0cDMcQcEIpvi8Do45h9p99bH3bYi82x2aSOnzNrJpEkT/ssunh68LOtxeG EotFjN9GAKoa+gEHLDBoJvoD94EcciBhQBFxbsxUqQTyIHuwAEumo8OkGoowpgA1 f1KniKfdH3lPswoAfMtq0UGqnHP6uOACI8y99uNo2VltG03N0628L8NJeup68qKD nhm3pVk8PQh3Nzrg2teQhZ9k3V9U3RMisa6k8Q+ilcdDCytLCZzM6bG+prJGRdt7 1v25xWe2Qqxt6SSyyHwIzGig6aknLhTFTfTXBM1u0V4i5ehO7x2d3ns+3vcSW0N5 bRAvN0S4ZRTxNobjQYxFtq3Lg8M2epi3NuwVrlWJFdQYZeI+imNRQIpviObyT77v 72f8o7lJ1FCs1g7gHSVBYx1PJgDT0H24oyTjLHIfyLB3V2JvG1bq/e3YLrBukfjv bKMqIblfipGDTU3Nfi9uLddqa6ZaD4z5PQsnY/mHB3lasiotvulsKXtg9A6sMiy6 tJK193PEd1Lg/IScOktZa5LLWFCtTUhQ2XvxCMCKlh4o1r64mHPP04APRAagNIUa qEAFRn7aYACeJkqA1QOAOFA5OvF838n1F+b6fW6PPpatOr34j+pHq6c/FqP6H09X Iq3nFtU1/wBvtNApZrORbggc0AKv7g1cWO32KNqzz4Gd3GpzpeOXESNkl7J4rOQ6 lI8IfS1eVKnGxuN1VU0rOGeeOBz9NNk1mHLzJ/s3ue67T3S9k3awmmsrsjXNEgMk boNOsUyYEHPOuMjcbim5/BOP7nVbPbuulKXCXP2lq3bzT7Whs5TtjT3N5JEUSBo+ kilh95y45equI4bWcn5FjAv7e67OvrGO3ubZmkQkyNqCPnlwApjRcJLRkHBviiY7 L2nt8d17ZJszyRmNzLcrI1CETPKlarivdFqLcvQkQ/jb2piDhyEalGBFMzlyxTQg q/MTy+3C13H869mS9PdLSklxAAKyFaEt6CSpo1ePPDp7yVccOPXHn5eZYow/hbJz y98xtt7xtzZXSR2m92wIurRkVQdJoXi1EGleK8RhMprMXlDLanFl5jVXBjTQCcyu gitPRpbARBrEYmAIHEcK/aThQCv7m3s4p7q5OmCBWklb1Ly9p4DEc7FCLk9EOhBy aS1YmvzFffmT8x59bqauj8PS+70fZoyxyP3svrfU5593gdD9tH6fRyHTudulxC0b gEEEEHMZ46hs55LIie8+xr2weSfZIhPFmY7IopdWPBYmpUivKuNSjuEWsTznx/6Z dvbpKScMdPNNaewWB3E7ZL8vfxXG23Cf3Yj1YvFzGlnYcfw4ZKFU9Un+xrKMuR0S dx27xhDuAkUsp0PHFJTTmPhhamIY7GhPKWH7WK+s7rSzvu5WSHabGK8lJVS9rE0T AcNTs+qMcM/FiWqtVceuTXg3kbKTeqHf5c9gRdqRyX94wl3S5UJIwzWKMZ9NDzz4 nniO23rfkNwXi5IMWhoxMrGhj9NM8RgaY5VLALbqlP2iFBFKU4UwALTu7yibeN8h 3rt26i2u/DiSWXVVStfwjMjkfoOM+1W0vqqXUn/nTD8V5eK9UXa7otYmMa122SCK 1W8jhnnijCvNHl1Hp4moK6QSa4tUTnKOZpRl5cSpNRz8Oh26UjjDRqEBAantxYGF F8zt/ClNhtmBJ0z3pBp64o/5j9GOf7tulwrXqa3btv8A7foLjrGvw19FcYeUamD/ 2Q== ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=tfon2.gif Content-Type: image/gif; name=tfon2.gif Content-Location: http://zakonst.rada.gov.ua/images/0/tfon2.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhGAAYALMAAEx7qv////L1+dbh7Pn7/Onv9f3+/t/n8NDc6QAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAAAAAAALAAAAAAYABgAAARHMMhJq50g6827/2AojmRp nmiqrmzrvrB4zTRi33iu30Pv/8Cg70AsGo/IYmHJbDqfTIF0Sq1ap4Ssdsvtag3g sHhMDtPOlQgAOw== ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=p.gif Content-Type: image/gif; name=p.gif Content-Location: http://zakonst.rada.gov.ua/images/p.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhAQABAJH/AP///wAAAMDAwAAAACH5BAEAAAIALAAAAAABAAEAAAICVAEA Ow== ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=card.gif Content-Type: image/gif; name=card.gif Content-Location: http://zakonst.rada.gov.ua/images/text/card.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhGAAYAMQUAGwAABaGAP/amgBU/2YA/7e3tyMAAP/qvWUAAEcAsQY+sQ1I AcoAAMPDw0YAAJ8AAOfn5////zMzMwAAAP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAABQALAAAAAAYABgAQAWfICWOZGmepARBU+uujVS6 dE0DgDOhojT8ColwKEMRV0hkLNYaTRiP6MNBdUh1O552e1LZWpCYltgomxvhYkkS abvfBQkTl6U8pXi8LlcntaqAVE1chIUURIYpSYtpWyqMSmpGkJE8EgSYCURDZRIA fYcBogubQmkNE59rb6wRcag4Ok4IDLW2twwGqXwzUFEHAsFWUTqyJhPDeVfGiYQh ADs= ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=prj.gif Content-Type: image/gif; name=prj.gif Content-Location: http://zakonst.rada.gov.ua/images/text/prj.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhGAAYANU/ANqTAO6rAM7BnPntxsaNANuVIcIDAZQBAcYSCbwAALUAAPW2 masBAf3wy6EBAQMCAv3kv+I9M/rVstoPDfCYf98uJux6ZvjFpulrWtolG95VANuo Q+LDedNZUI9ANuCNe8MjANFeAJ8pAe2+pHE1NeDMrd+Cb/zux9FIPu6IcqMcGNFr AGRGQejNnq1GAKFKP6g0LOdbTfjkw7OIMdfAovjgv8SoitWwluNPQ9gAAMEAAJCQ kEhISAAAAP/zzP///yH5BAEAAD8ALAAAAAAYABgAAAbqwJ9wSCwaj8ikcslsInnQ qFSq5Pl8kMUCcu36oEkrJVeZ5CxeX0/Ae0pyE8g7t/Cu2T+Cgchb5M4+EYBdazYM KwEaCkNWMREXcxReDywOOiABBItCVl2CFVxXMh06pQYuIgeMXWOgVw0fpaUKDAck fF04ExdXIwiyCbUvPTu4VxEYPjUowAwOHjRqxatXGAsmBqUJCg4vJYTTnFcpGb+z DjDRduE/nTgFIQnBKjdpV8S4JwUAACAqNg3s3WPHY8AMABs4tDghEBwfAQIYNkyD j9pEexU58ejBsaPHjxzZ/dhBsqTJkyadLAkCADs= ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=link.gif Content-Type: image/gif; name=link.gif Content-Location: http://zakonst.rada.gov.ua/images/text/link.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhGAAYALMJAM3BmrCto4CAgMDAwJCQkEhISP///wAAAP/zzP///wAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAAAkALAAAAAAYABgAAASKMMlJq7046807LmAoilqB nGh6gpmpvgdQfC8MyJdbo/E9V6aDUKgaClkUk2FpGBx4A6YhUCAkEYPsUoCKZrOI g3USNJrN4bHEdZC6l4OT+Bpufu8DATd9PfuJc2QITHl7WIVLfIJfek9yepCKa2FG RZWBkzs7mAk6mkVqnQV/pKEJBKipqquqHhsRADs= ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=new.gif Content-Type: image/gif; name=new.gif Content-Location: http://zakonst.rada.gov.ua/images/text/new.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhGAAYAMQWAPjFpux6Zs3BmuI9M+lrWt8uJu6IcrCto/3kv/CYf/rVst0e GvW2medbTeRMQPOnjNoPDdgAAJCQkEhISAAAAP/zzP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAABYALAAAAAAYABgAAAWqoCWOZGmeaKqubItOcCzL 6lTdeH7Dqa0TkMgiUaEIJi+dIUIsRBTG48mHC0QAlSAiKi1Rb0sIA0cpU3ikLwAy iEQIiNthfphI0jlHoWII7nUUdyNfbQ0VaxEGgIIiakEDCgARAYt4OQBOEARPlYM6 N1Zvn4GWNwADBIdso4wWX1YQNwsDrKWqEAEFYrWeOQgPAQlxvI2fxjmkgxNmzM3N rRYS0tPU1dQuKyEAOw== ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=st.gif Content-Type: image/gif; name=st.gif Content-Location: http://zakonst.rada.gov.ua/images/text/st.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhGAAYANU/AD4+PhMTE4C3905OTnCq9aLS/UpKSgoKCj+C7VZWVjU1NlJS UkNCQy0tLZzM/Do6Onuz90ZGRhoaG2Cc8SgpKV1cXTR66h9p51lZWR4eHjExMSQk JTIyMs3BmrCto2JiYo7C+k+P72Cd8q7c/2RkZF9eX0yM7kJCQU+Q7xcXGEhHSFCP 72Sg8xwbHGZmZiEgICssK0uM7yAfH3+294/E+pvN+5zN/GBfYJDD+ignJ47D+pCQ kEhISAAAAP/zzP///yH5BAEAAD8ALAAAAAAYABgAAAbgwJ9wSCwaj8ikcslsInnQ qFSq5Pmu2OwVmrS6SJ9SBZNYDAy+Xof39JFGBRqEFbNcIunO+mj9wHFzJnYneXps RVY3Y2VnEScAaT2SXERWVwlaWR6bHjw7lVgLV44ADwoaMDkZVz2fQ5Y+A1cnCCEi BAI6DhKsrkKwBioMAAgrE7ggNSm9oFcqV6YaDRQbMi0BzK9YDJndrc0+kD7S1NYp AQfZv1gPVw0IKLczIDbpab4/sAoc07Xyyfa+abvC4cqGFy3OoTvQQ12+bhAdQpFE saJFivh+7NjIsaPHjk6WBAEAOw== ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=find.gif Content-Type: image/gif; name=find.gif Content-Location: http://zakonst.rada.gov.ua/images/text/find.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhGAAYAMQSAICAgFeDrnWw6mGSws3Bmmug1bCto3xBCYxjOpFMJJt0RUF0 ov//AIzG/5CQkEhISAAAAP/zzP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAABIALAAAAAAYABgAAAWjoCSOZGmeaKqubIs+cCzL 6hPdeH7Dqa3/EMLj9QMShCdfERc8DkvKG2QKYVJ5JOUU0GgApjeD2PBwZJnddKOq g5hHPghXLfi236I4XVAosJl4EnoNAnwDh39SgXEAhgMBAXY5bmdSBY+QC4mKlRFb AQtfVJOLbaMQDGCccEtSEAoKbJSsrZ4It1WzeQ9Uvb4JCAlTgRIOxsfIxxAHzMYu JcskIQA7 ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=print.gif Content-Type: image/gif; name=print.gif Content-Location: http://zakonst.rada.gov.ua/images/print.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhGAAYAKIGAP8AAACAAICAgMDAwP///wAAAP///wAAACH5BAEAAAYALAAA AAAYABgAAANUaLrc/jDKSau9rujNNS1EKI7FR2ijWE5gSprddpquCsfgGqF16O24 GESgERiPSGMx0+vpFqCBdCoNBAYAgPSpiFK/X67BCy6Lg2jx+AfZYN7wuCMBADs= ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=line.gif Content-Type: image/gif; name=line.gif Content-Location: http://zakonst.rada.gov.ua/images/line.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhyAABAIAAAIiIiP///yH5BAEAAAEALAAAAADIAAEAAAIcBIKGoXm+Gnsz Uomvthz6+mUdSIrhdo5mibJLAQA7 ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=gerb.gif Content-Type: image/gif; name=gerb.gif Content-Location: http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhPABQAKIHANHR0e7u7rS0tGVlZYyMjDk5OQAAAP///yH5BAEAAAcALAAA AAA8AFAAAAP/aLrc/jBKd6q9OOvNu1VeKI4bSJ4oZ6Ysu7aYMMDaSx+BItyXTROK Au9jGFYYAaPvsEMJGARlMWMoAE7AhfAU2GKWi+towPCKAODpdzETkbWkrLo3J7Ld 5TGjVj822h1vQXh7VH0HD4AbglUeXRSGfA5RHIxmGowLfJIDcgZimHkcTw+bhgYz gpcXnpQaOQsEBZqRpzOwCqAxUJVws2mcFXKrFaQKrhhoYQe/h2moFbifGsYGyKx3 zLRrwcKx1LwazUnawLYWyo0Z1dcV6V7NpmvQdofVuhZyTeXO/fQVgvAxYSDwQEAL 8WrNUyRHYLppGRJWkEinm7djGaQJxGWG/yIRiwMxYtCYEQ7CbRXPoct2geRIlvzk 0fl3IJ2iYgTXfTtpbmFLkxfuZRC0L6bCmTcLBc2JgegFj35AGr3AqB2Spyg/quRp gBxXay8HYe2JFIMcrzgaXHqHASoifzf1XXhow9glt8/iLihaLRc2kVxl2lFUTVEm sPm0oMULNzEDRRCoNvDKuJunbXaZ8ttW+Zy0AgLQBpTjioCsxxOzRj1VYECzVdJq KrVQTQCAzvMcFAW4s9lugxEE+3mw2yXbXZGP1mtwrRnkZX9LKR9eIIBQd1dpz34U pFk/SVu8E7DtO2IsAOhfJ8E9c4u0B2ixSxDD3o4X7hBcBbisO/D0t//qRCNDBDP0 5YAVY33H2isTQABafFOlNA8xGvF3TDPtpEaWfRrYhFMZSRhzk3/cLKgTYN6RE5s4 qr0l1YeIhfTPiuZtOFwVBeSoo3c7lqGjjzvmOJtWuTVo5JEKFonkksmVqCSTULa4 RAgEoSfHAOjdBhMJU3ogCCUiRpMdCjmy4AmMbdjFggyduLBMmC6hMMAOXaUwjHV3 qMICGsKMGAJ+BNj00G9/gmZBm06UoUU4ZJrRxQAQejkBMY60hsmDJOAHHwq3UVoT GQREuoF3WhQ0So6EjgQEliJoSpMHAKxq6gb7oSqqZDq0qmWoMAAA6q04zWrBflUI y4WsHQDLxK8wRrQkC6tcCJAjr81Sg+oZZCBYLazTRlqrNcpuOxez7mSbqrghADFe t+jSYF2g2yYAADs= ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=find2.gif Content-Type: image/gif; name=find2.gif Content-Location: http://zakonst.rada.gov.ua/images/find2.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhEAAPAMQfAOX6/9z4/8X0/xcaHNH2//r+//T9/+/8/9f3/0RMTn6cyez7 /+H5/9X3/zlavjMzM8r1/8v1/8YCAqzd7+z8/ykpKSpOW+P6/xA1QdP3/9vGpTpc wE9PT/7mvwAAAP///yH5BAEAAB8ALAAAAAAQAA8AQAV9ICeO4lMNX5pyXasNRIM0 RCR4q/tcR1FshwsigvMYj8ijYuJhuRKAxWYDCBBwH+crED0sqoRbtkXuaJBLrGrN No7LCQWAEeCgcsqFoWDYMBoWOR0eFQx6PxR/EDgsRxwBDAAbARkRGIISmR4WEBAC GG5vZWRnDgpqbG2mHiEAOw== ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=go.gif Content-Type: image/gif; name=go.gif Content-Location: http://zakonst.rada.gov.ua/images/go.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhDgAOANUAABKVEk+nT0qlSmOxY43GjSKSIT+gPwuEDCOBJGGvYF+vX0qo S0WiRQFyAWezZyuPKwaWBjWaNRGDESyWLLTZtBefFyR+JAN9Ay+UMKPWoxqhGn+w f4DAgBx4GxKjEiGfIUymTTibOEKgQUekRx6RHkCmQW+4bzueOwufC1uuWxBvDxmN GRx+GzKWMiePKZ3PnYq7iiOPJD+fP1GnURmUGhZ1F2u1azemNyClIBaBGB2cHFSp VHi8eQqUCh6EHv///yH5BAAAAAAALAAAAAAOAA4AAAaOQArPkdoFBEjDqRWD8V4E nskxGBRBIkzHRuBME5nfTCAKaRVSa+rHZsgiD8vORryyf8t4oHoN3O4TLggMa3eG bDE+MjOHhyQ5EUhHC353OjQSEyIjnCV/bDgVAAcFIQYiSnehHj0HKxMRIbEUPx8a HigQFxIxLg+/MQU0AD0QEA0wKjUdHSzOEgcXFw0bQQA7 ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=ga-ext.js Content-Type: application/x-javascript; charset=windows-1251; name=ga-ext.js Content-Location: http://zakonst.rada.gov.ua/utils/ga-ext.js Content-Transfer-Encoding: Base64 DQpmdW5jdGlvbiBhZGRFdmVudChvYmosIHR5cGUsIGZuKSB7DQoJaWYgKG9iai5h ZGRFdmVudExpc3RlbmVyKSB7DQoJCW9iai5hZGRFdmVudExpc3RlbmVyKHR5cGUs IGZuLCBmYWxzZSk7DQoJfQ0KCWVsc2UgaWYgKG9iai5hdHRhY2hFdmVudCkgew0K CQlvYmpbImUiICsgdHlwZSArIGZuXSA9IGZuOw0KDQoJCW9ialt0eXBlICsgZm5d ID0gZnVuY3Rpb24oKSB7DQoJCQlvYmpbImUiICsgdHlwZSArIGZuXSh3aW5kb3cu ZXZlbnQpOw0KCQl9DQoJCW9iai5hdHRhY2hFdmVudCgib24iICsgdHlwZSwgb2Jq W3R5cGUgKyBmbl0pOw0KCX0NCn0NCg0KZnVuY3Rpb24gaXNMaW5rRXh0ZXJuYWwo bGluaykgew0KCXZhciByID0gbmV3IFJlZ0V4cCgnXmh0dHBzPzovLyg/Ond3dy4p PycgKyBsb2NhdGlvbi5ob3N0LnJlcGxhY2UoL153d3cuLywgJycpKTsNCgkNCgly ZXR1cm4gIXIudGVzdChsaW5rKTsNCn0NCg0KYWRkRXZlbnQod2luZG93LCAnbG9h ZCcsIGluaXREb2N1bWVudENsaWNrKTsNCg0KZnVuY3Rpb24gaW5pdERvY3VtZW50 Q2xpY2soKSB7DQoJYWRkRXZlbnQoZG9jdW1lbnQsICdjbGljaycsIGluaXRFeHRl cm5hbExpbmtzKTsNCg0KCWZ1bmN0aW9uIGluaXRFeHRlcm5hbExpbmtzKGUpIHsN CgkJdmFyIHRhcmdldCA9ICh3aW5kb3cuZXZlbnQpID8gZS5zcmNFbGVtZW50IDog ZS50YXJnZXQ7DQoJCXdoaWxlICh0YXJnZXQpIHsNCgkJCWlmICh0YXJnZXQuaHJl Zikgew0KCQkJCWJyZWFrOw0KCQkJfQ0KDQoJCQl0YXJnZXQgPSB0YXJnZXQucGFy ZW50Tm9kZTsNCgkJfQ0KCQkNCgkJaWYgKCF0YXJnZXQgfHwgIWlzTGlua0V4dGVy bmFsKHRhcmdldC5ocmVmKSkgew0KCQkJcmV0dXJuIHRydWU7DQoJCX0NCg0KCQl2 YXIgbGluayA9IHRhcmdldC5ocmVmOw0KDQoJCWxpbmsgPSAnL291dGdvaW5nLycg KyBsaW5rLnJlcGxhY2UoLzpcL1wvLywgJy8nKTsNCgkJDQoJCWlmICh0eXBlb2Yo cGFnZVRyYWNrZXIuX3RyYWNrUGFnZXZpZXcpID09ICdmdW5jdGlvbicpIHsNCgkJ CXBhZ2VUcmFja2VyLl90cmFja1BhZ2V2aWV3KGxpbmspOw0KCQl9DQoJfQ0KfQ0K ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=orphus.htm Content-Type: text/html; charset=Windows-1251; name=orphus.htm Content-Location: http://zakon1.rada.gov.ua/utils/orphus.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit Orphus
 
------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz Content-Disposition: inline; filename=orphus.gif Content-Type: image/gif; name=orphus.gif Content-Location: http://zakon1.rada.gov.ua/utils/orphus.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhGAAYANUAAEBBQT09PS0tLhkZGSopKiMiIwUFBQ0NDQoLC29vcH19fZGR kYmKihUVFQgICHNzc2BgYEhISVRVVI+PjyYmJmRkZGhoaHp6ehMSEoyMjJaVljk5 OYCAgYOEg4eGhk5NTlhZWDIyMURERTU1NZmZmZOTkw8PD3Z2d2xsbGxsa5WWlZOT lJeXlxwbHBscGw8QDx8fHx8fIIOEhFxdXZiYl4GBgYeGh3d2d1FQUWFomfmlja6x y/Db2R8qb/dPMP///yH5BAAAAAAALAAAAAAYABgAAAbpQBJNU1pMMgyPjKO4nB4J lKUCmYEkONZvy+16v7+PCkwGR1blHY/3U4NFC/Cu18vN6WDA5Juj7348fmABGV53 OVt9PWQbDF50PWx3f2AjNl2TiXg8iF4hHZh0bIp/nV4CNaGIO4o/dlw8Pjo/BApe fTk5gblsPzo+slsUF19rWzyUvzo6vT8FN1zLzF6xwMZcMA+wvz7N3D5gLQld32zA wWADKV7f581fDRbU58CzZRgVX9/2ZS8QYOfKcDkwg8y7MghACFz4w4EEhgIN4PgQ QQSAABtGhBBAgEKBGC4GNMBg4gACBwYMBAEAOw== ------------vrWjyXbKZ3qY6zQrmkFIOz--